Spennende og viktig forskningsprosjekt ved St. Olavs Hospital. Er du kandidat til å delta i prosjektet?

Del:

Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av epidural ryggmargsstimulering på vedvarende smerteutstråling til beina etter ryggoperasjon.

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 08.09.2018 frem til 08.02.2023

Epidural ryggmargsstimulering for kronisk smerteutstråling etter ryggkirurgi

Epidural ryggmargsstimulering har vært et behandlingstilbud for kroniske smerter i over 30 år, men effekten av denne kostbare behandlingen er utilstrekkelig dokumentert. Behandlingen består i en strømførende ledning (elektrode) som vi plasserer i ryggmargskanalen på utsiden av ryggmargen, i håp om å redusere smerteopplevelsen din. Frem til i dag har denne stimuleringen gitt pasienter ”prikkinger” (parestesier) i de smertefulle områdene, og dette blir opplevd av enkelte som ubehagelig. Tekniske nyvinninger gjør at vi kan utføre stimuleringen uten at pasienten opplever parestesier, såkalt burst stimulering. 

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien er det nødvendig at du passer inn i kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til studien. Til denne studien ønker vi deg som har og har hatt vedvarende smerteutstråling til ett eller begge bein i over 6 måneder etter ryggoperasjon. For å bli vurdert for studiedeltagelse må du bli henvist av lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett til Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Inklusjonskriterier:

  • voksen (18-80 år).
  • ikke bruke høye doser morfinlignende medikamenter.
  • ikke misbruke rusmidler.
  • ikke ha uavklart psykiatrisk sykdom. 
  • ikke ha vært behandlet med epidural ryggmargsstimulering tidligere. 

Du, som etter undersøkelse hos lege ved Nevrokirurgisk avdeling på St. Olavs hospital, tilfredsstiller kriteriene for å ha vedvarende smerteutstråling etter ryggoperasjon er aktuell for studien.

Pasienter fra samtlige helseregioner i Norge kan delta i denne studien. Vi tar i mot og vurderer henvisninger fra leger i hele landet. Rekruttering, behandling og oppfølging foregår ved St. Olavs hospital. Det er St. Olavs hospital som er koordinerende senter og har hovedansvaret for studien.

Du kan lese mer om studien på nettsidene til St Olavs Hospital her eller prosjektsiden i Cristin (Current Research Information System in Norway) her