Lavere alderspensjon for uføre

Del:

Arbeidsdepartementet la 9. mars 2010 fram et lovforslag til en midlertidig løsning til hvordan uførepensjonistenes alderspensjon skal beregnes, der uførepensjonistene inntil videre omfattes av de generelle reglene om levealdersjustering. Om forslaget videreføres i den varige ordningen vil det på sikt bety en 18 prosents reduksjon i de uføres alderspensjoner.

Tekst: Inger Ljøstad

Bakgrunnen for lovforslaget er at det fra 1. januar 2011 skal innføres ny fleksibel alderspensjon som et ledd i pensjonsreformen. Departementet arbeider med et forslag til ny uføreytelse og varig ny alderspensjon for uføre som ikke vil bli fremmet før senere i 2010. Dermed kan ikke ny uføreordning tre i kraft fra 2011, samtidig med ny alderspensjon. Lovforslaget som nå er lagt fram skal tilpasse reglene for alderspensjon til dagens uførepensjonister til den nye alderspensjonen for arbeidsføre, fram til ny uføreytelse og varig ny alderspensjon trer i kraft.

Levealdersjustering fra 2011

Levealdersjustering betyr at pensjonene blir lavere ettersom gjennomsnittlig levealder øker. Det er det viktigste sparetiltaket i pensjonsreformen og skal innføres for yrkesaktive. Levealdersjustering ble sterkt kritisert blant annet fra FFOs side i høringsrundene i forbindelse med alderspensjonsreformen. Det er ikke er fritt valg for den enkelte om man vil jobbe lenger enn til 67 år for å kompensere for inntektsnedgangen, men avhengig av helse og type arbeid.

Uførepensjonsutvalget foreslo i sin innstilling i 2007 at også uføres alderspensjon skal levealdersjusteres på samme måte som yrkesaktives alderspensjon. Dette forslaget har møtt motstand både fra LO, Unio og funksjonshemmedes organisasjoner. Uføre kan jo nettopp ikke velge å jobbe lengre, det er derfor de er uføretrygdet. I tida fra de blir uføretrygdet til de går av med alderspensjon har uføretrygdede dessuten atskillig mindre å rutte med og dårligere muligheter for å legge seg opp reserver til pensjonstilværelsen sammenliknet med yrkesaktive.

Innføres gjennom bakdøra

- Utidig og tvilsomt forslag, sier Anders Folkestad i Unio til Klassekampen 9. mars.
- Jeg synes det er ganske utidig å innføre dette så å si gjennom bakdøra. Det er uheldig for hele debatten om uførepensjon at man trekker konklusjoner allerede nå, når de vet at dette er komplisert og sensitivt. Debatten om uføreordningen er fra før av krevende. Dette handler både om prinsipper og penger.

Dagbladet støtter Unio på lederplass: "Det er all grunn til å reagere. En levealdersjustering vil ramme uførepensjonister hardere enn folk som har vært yrkesaktive, simpelthen fordi de som uføre ikke kan fortsette å stå i arbeid. Dessuten vil bordet fange, hvis ingen reagerer på forslaget. Det er derfor all grunn til å få en offentlig debatt om uføres pensjoner før konklusjonene er trukket. "

Alderspensjon fra 67 og rett til å kombinere

Lovforslaget som nå er lagt fram innebærer at uføretrygdede fortsatt får uførepensjon fram til de er 67 år, når de går over på alderspensjon. Videre foreslår departementet at uføre med gradert uføretrygd skal ha rett til fleksibel alderspensjon fra 62 år, slik at de i likhet med arbeidsføre kan kombinere uførhet og alderspensjon.  Summen av uføregraden og graden for uttak av alderspensjon kan ikke overstige 100 prosent.

Stønad eller pensjon

I det framlagte lovforslaget sies det uten spørsmålstegn at det er en ny uførestønad regjeringen vil foreslå i løpet av 2010. Også dette må betraktes som kontroversielt, siden regjeringen her forskutterer overgang fra uførepensjon som en del av trygdesystemet til en uførestønad som stønad til livsopphold.

Om levealdersjustering

Levealdersjustering innebærer at pensjonen til den enkelte reduseres i takt med at gjennomsnittlig levealder for årskullet man hører til går opp.
Pensjonsreformen tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig forventet levealder vil øke med fire år fra 2010 til 2050. For å kompensere for dette kan man jobbe lenger. Ut fra systemet i reformen må man jobbe åtte måneder mer for å kompensere for ett års økning i gjennomsnittlig forventet levealder. I 2050 må man dermed jobbe ti l man er over 70, om man skal unngå lavere pensjon som følge av levealdersjustering.