Vil styrke likepersonsarbeidet og søke samarbeidspartnere

Del:

Oppfølging av idedugnad og handlingsprogrammet

Sentralstyret hadde et todagers møte i begynnelsen av september 2018 og diskuterte oppfølgingen av handlingsprogrammet som landsmøtet vedtok, og det som kom fram under idedugnaden om foreningens framtid i forkant av møtet. En endelig aktivitetsplan blir utarbeidet i forbindelse med budsjettbehandlingen for neste år, men styret har trukket fram noen punkter som blir sentrale. Det er å styrke likepersonsarbeidet, utrede mulighetene for tettere samarbeid med andre pasientorganisasjoner, etablere flere diagnosegrupper og styrke samarbeidet med Rådet for muskelskjeletthelse for å få mer politisk fokus på det største folkehelseproblemet – muskel og skjelett.

tekst: eirik moe

Da landsmøtet behandlet strategi og visjon vedtok de også et handlingsprogram for kommende landsmøteperiode. I handlingsprogrammet var det satt opp to hovedmål. Det ene er å være en seriøs helsepolitisk aktør og det andre at man skal være en sterk, tålmodig organisasjonsbygger.

For å få til dette så landsmøtet for seg at man skal bidra aktivt til at Rådet for Muskelskjeletthelse fortsatt skal være ledende når det gjelder informasjon og kompetanse om forebygging, rehabilitering, mestring, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling medvirkning og inkludering innen muskelog skjelett.

Videre bør Ryggforeningen jobbe aktivt for å få flere behandlingsformer inn under frikort 2 ordningen samt å få politisk forpliktelse til en reell opptrappingsplan for rehabilitering innen muskel og skjelett. Styrking av relevant forskning og et forpliktende samarbeid med foreningen for nakkeskadde og foreningen for kvinner med bekkenløsningsskader og eventuelt andre organisasjoner.

Videre heter det at man bør prøve å få til en årlig medlemsvekst i perioden, få etablert flere lokalavdelinger og flere diagnosegrupper. Styrkes bør også likepersonarbeidet og det bør bli flere brukermedvirkere.

Mye av dette faller sammen med de forslagene som kom under idedugnaden før landsmøtet, og som er referert i en annen artikkel i denne utgaven.

Viktig samarbeidspartner

Sentralstyret mener Rådet for muskelskjeletthelse som Ryggforeningen var aktivt med på å danne, vil være en helt sentral samarbeidspartner for Ryggforeningen innen flere områder – særlig forskning og informasjonsformidling. Dette arbeidet vil også få betydning for det politiske påvirkningsarbeidet. Sentralstyret ønsker derfor at rådet skal engasjere seg enda sterkere i det helsepolitiske arbeidet.

Rådet har deltatt under Arendalsuka tidligere. Sentralstyret ønsker å drøfte med de andre organisasjonene i Rådet hvordan man kan bruke denne uka til å få satt enda mer politisk fokus på muskel- og skjeletthelsen innen helsepolitikken. Sykdomsbyrdeundersøkelsen til Folkehelseinstituttet viser at dette området er blitt det største folkehelseproblemet og koster årlig mer enn 180 milliarder kroner. De politiske prioriteringene står ikke i forhold til dette.

Diagnosegrupper og likepersoner

Sentralstyret slutter seg til landsmøtets mål om å få flere diagnosegrupper og flere lokallag, og vil legge opp til aktiviteter for å oppfylle de målene. Det samme gjelder likepersonsarbeidet. På møtet i begynnelsen av september diskuterte man blant annet å få på plass nye likepersonskurs skreddersydd for Ryggforeningens medlemmer.

Det vil også bli tatt initiativ til bedre oppfølging av de likepersonene man har i dag. Styret ser for seg at det skal arrangeres treff for foreningens likepersoner hvor de kan utveksle erfaringer og få kunnskapspåfyll. Et mulig sted for disse treffene kan være rygghelgene. Kurs blir for øvrig en prioritert oppgave for sentralstyret i tida som kommer. Det gjelder kurs både for tillitsvalgte og for brukermedvirkere. Man ønsker å få flere brukermedvirkere.

Samarbeid

Sentralstyret vil konkret utrede mulighetene til samarbeid med andre pasientorganisasjoner. En gruppe vil få det som oppgave. Den skal se på både mulige samarbeidspartnere og ulike samarbeidsmodeller. Sekretariatsamarbeid nevnes som en av disse mulighetene.

Utvalg

Som en del av oppfølgingen av handlingsprogrammet og for det daglige arbeidet oppnevnte styret en del utvalg:

Helse- og samfunnspolitisk utvalg:

Abdurrehman Kahn (leder), Lisa Skaret, Marit Svendsen og Gunnhild Lohn

Studieutvalg:

Svein Nårstad (leder) og Jørn Pettersen

Utvalg sosiale medier og websider:

Julie Osen (leder) og Jon Lyder.

Likepersonansvar:

Stein Andresen, Jørn Pettersen og Olaug Jørgensen

Arbeidsutvalg:

Jørn Pettersen, Abdurrehman Kahn med Eli Steen som sekretær.

Jubileum

Neste år er Ryggforeningen 25 år. I rammebudsjettet som ble vedtatt på landsmøte ble det avsatt midler til en markering av det. Sentralstyret drøftet hvordan en slik markering kan skje. De ønsker primært at det skal foregå i regi av de ulike lokalavdelingene.

Datoen da den formelle stiftelsen skjedde for 25 år siden, var 30. april. Sentralstyret ser for seg at den datoen eller den nærmeste helgen neste år, kan bli en jubileumsdag eller aksjonsdag for Ryggforeningen ute i avdelingene. Det vil bli gitt økonomisk støtte til de aktivitetene som da gjennomføres. Sentralstyret vil også være aktive medvirkere i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene.

Ryggforeningen i Norge (RiN)

Er en landsdekkende organisasjon, stiftet i 1994. RiN skal arbeide for å bedre situasjonen for de som har rygg – nakke og bekkenlidelser. Vår visjon er: «Vi skal få ryggpasientene i Norge til å rette ryggen».

Ryggforeningen i Norge er avhengig av medlemmer for å kunne eksistere, for å kunne gi støtte og skape aktivitet. Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge, finner du mer informasjon og priser om medlemskap, samt innmelding på dette skjema: https://ryggforeningen.regweb.no/membershipform/