Enighet om å satse på diagnosegrupper og ønske om mer synlighet

Del:

Idédugnad om Ryggforeningens framtid i forkant av landsmøtet 2018

Sentralstyret inviterte deltakerne til en idédugnad om Ryggforeningens framtid i forkant av landsmøtet i vår. Det ble jobbet i mindre grupper, som la fram resultatene i plenum. Synspunktene som kom fram, tyder på at det er ganske bred enighet blant utsendingene om hva som er viktig for foreningen. Det gjelder blant annet at man bør satse på diagnosegrupper i tillegg til å styrke lokalforeningen. Å gjøre foreningen mer synlig utad var også et utbredt ønske.

tekst: eirik moe

De tre spørsmålene som gruppene skulle besvare var presentert i forrige utgave av Ryggstøtten. To og to grupper jobbet med ett av spørsmålene hver.

Det ble spurt om:

  1. Hva vil være de tre viktigste oppgavene til Ryggforeningen framover?
  2. Det har vært diskusjon om diagnosegruppenes plass i organisasjonen. Mener du at foreningen bør satse på diagnosegrupper i tillegg til lokalavdelingene? Hvorfor/hvorfor ikke?
  3. Ryggforeningen er en ganske liten organisasjon og har få ressurser. Bør man derfor søke nærmere samarbeid eller slå seg sammen med andre pasient- eller interesseforeninger, eller skal vi fortsette som en ryggforening?

Offentlig debatt

På spørsmålet om de viktigste oppgavene framhevet alle gruppene at foreningen må bli mer synlig i den offentlige debatten – og ikke minst i den helsepolitiske delen av den. Det ble lagt fram noen konkrete forslag om hvordan det kunne oppnås. Blant annet ble det framhevet at det er viktig å skrive kronikker og artikler i aviser hvor foreningen kan få presentert seg og fortelle hvem vi er og hva vi jobber for.

Sosiale medier ble trukket fram som en viktig arena. Man må ha oppdaterte og gode nettsider og facebooksider.

Så bør Ryggforeningen være aktiv i den helsepolitiske debatten som er viktig for medlemmene. En del av det er å samarbeide med faggrupper, delta i høringer, komme med konkrete innspill og styrke kontakten med kommunene. Deltakelse i Arendalsuka ble også foreslått.

Andre oppgaver som ble trukket fram som viktige, var blant annet å sørge for at Ryggstøtten kommer ut til enhver tid, å tilrettelegge for god medlemspleie som å henvise til riktig diagnosegrupper, arrangere kurs og ikke minst å jobbe aktivt for å få flere likepersoner.

Diagnosegrupper

De to gruppene som diskuterte diagnosegrupper, var begge enige om at slike grupper var viktige. Som den ene gruppen sa: «Å opprette diagnosegruppene er viktig. Viktig å ha likepersoner som er innad i diagnosegruppene. Hvis vi ikke har kunnskap får vi ikke påvirket. Viktig for synliggjøring for foreningene. Egeninteresse – skaper engasjement – viktig del for foreningen.»

Samarbeid

Like konkrete svar kom det ikke på spørsmålet om samarbeid eller sammenslåing med andre foreninger. At det kan være nyttig å samarbeide med andre så det ikke ut til å være uenighet om. Hvorvidt et slikt samarbeid også bør føre til sammenslåing, var man ikke sikre på.

To områder for samarbeid ble trukket fram. Det ene er samarbeid om sekretariattjenester og det andre er samarbeid som kan føre til at medlemmene i ulike foreninger kan delta på de andres arrangement eller aktiviteter.

En gruppe tok til orde for at det bør nedsettes en gruppe som ser på mulige samarbeidsområder og mulige foreninger å samarbeide med.

Ryggforeningen i Norge (RiN)

Er en landsdekkende organisasjon, stiftet i 1994. RiN skal arbeide for å bedre situasjonen for de som har rygg – nakke og bekkenlidelser. Vår visjon er: «Vi skal få ryggpasientene i Norge til å rette ryggen».

Ryggforeningen i Norge er avhengig av medlemmer for å kunne eksistere, for å kunne gi støtte og skape aktivitet. Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge, finner du mer informasjon og priser om medlemskap, samt innmelding på dette skjema: https://ryggforeningen.regweb.no/membershipform/