Høringssvar - ny regnskapsstandard. Konsekvenser for ideelle virksomheter

Del:

Høringssvar – utkast til ny regnskapsstandard
 

Vi viser til høringsnotat og høringsutkast om ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, med utsatt høringsfrist til 31.oktober 2014.

Vi ber Regnskapsstandardstyret om å vurdere forslaget til foreslåtte endringer på området for pensjon nøye, herunder muligheten for å unnta ideell sektor fra de foreslåtte bestemmelsene. Som et alternativ til dette, ber vi om at dagens foreslåtte overgangsperiode på fem år forlenges i inntil 10 eller 20 år. Vi vil i den anledning spesielt vise til at ideell sektor står i en særstilling med hensyn til hvilke konsekvenser en endring i regnskapsføringen på området for pensjon vil ha for berørte virksomheter:

 

  • Ideelle virksomhetene skiller seg fra andre virksomheter med hensyn til blant annet eierskap og formål. Dette gjør at de som regel ikke kan reetablere en tilfredsstillende egenkapitalsituasjon dersom muligheten for utsatt innregning av aktuarmessige tap på området for pensjon avvikles. Konsekvensene av dette kan potensielt bli en kraftig reduksjon i de ideelle virksomhetenes aktivitetstilbud på viktige velferdsområder. Dette vil i så fall få negative konsekvenser for både brukere, ansatte og andre samfunnsgrupper som i dag ofte er sterkt avhengig av sektorens tjenestetilbud.

 

  • Det er en pågående politisk prosess knyttet til de historiske pensjonskostnadene ideell sektor er belastet med, og som henger sammen med krav fra myndighetene i forbindelse med tidligere inngåtte driftsavtaler. Et bortfall av korridormetoden vil være krevende i møte med den pågående prosessen på dette området, og kunne true ideelle virksomheters soliditet i påvente av at myndighetene får på plass en finansiell løsning som avhjelper ideell sektor på området for pensjon.

 

  • Ideell sektor har andre interessenter enn øvrige virksomheter når det kommer til regnskapsinformasjonen. Virksomhetene i sektoren er ikke delaktig i oppkjøps- eller fusjonsprosesser, og ofte er regnskapets primære formål å gi egne medlemmer tilstrekkelig informasjon for å kunne bedømme virksomhetens økonomiske situasjon. Dette tilsier at ideell sektor bør kunne beholde dagens metode for regnskapsføring av forpliktelser tilknyttet pensjon.

 

Vi ser frem til Regnskapsstiftelsens behandling av utkast til ny regnskapsstandard, og håper man viser velvilje i møte med de særegne forhold som gjør seg gjeldende for ideell sektor. 

 

Vennlig hilsen

Ryggforeningen i Norge

Thor Einar Holmgard
Leder