Statsbudsjettet 2015 Høringsinnspill til Helse og Omsorgskomiteen

Del:

Høringsinnspill fra Ryggforeningen i Norge – vedrørende Statsbudsjettet 2015.

Ryggforeningen i Norge er en pasientorganisasjon for mennesker med ryggproblemer og pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Folkehelserapporten 2014 har et eget kapittel; Muskel- og skjelettsykdommer og – plager, hvor det fremgår at de fleste i løpte av livet vil ha sykdommer eller plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet. Denne diagnosegruppen er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd.

I følge Global Burden of Disease-undersøkelsene publisert i Lancet, er ryggsmerter den viktigste årsaken til leveår med nedsatt funksjon i Norge som i resten av verden. Nakkesmerter og andre muskel- og skjelettsykdommer ligger også høyt på listen. Rygg- og nakkesmerter fører til store helseplager, redusert livskvalitet og uførhet. Rygglidelser utgjør den største undergruppen blant nye uføretrygdede i følge NAV i 2012.

I rapporten Et muskel- og skjelettregnskap utført på oppdrag av Muskel- og Skjelett Tiåret i Norge, er de totale samfunnsøkonomiske kostnader i 2009 for skader, sykdom og plager i muskel- og skjelettsystemet (MUSSP) beregnet til mellom 69-73 milliarder.

Forekomsten av muskel- og skjelettlidelser øker blant barn og ungdom. Den stadig økende andelen eldre og en generelt fysisk inaktiv befolkning tilsier at utbredelsen og dermed også samfunnets utgifter knyttet til sykefravær og uføretrygd sannsynligvis vil fortsette å øke med mindre man finner frem til effektive mottiltak.  Undersøkelser viser at kvinner, eldre, innvandrere, og de med tungt manuelt arbeid, lav utdanning og/eller sosioøkonomisk status er overrepresentert blant dem som rammes av muskel- og skjelettlidelser.

Med innføring av samhandlingsreformen får kommunene større ansvar og behov for tverrfaglighet og mer spesialisert kompetanse i primærhelsetjenesten. Kiropraktorene avlaster gjennom sin virksomhet allerede i dag fastlegene og spesialisthelsetjenesten i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen . Bruk av målrettet kompetanse på muskelskjelettområdet sikrer at pasienter forblir på korrekt behandlingsnivå og reduserer unødvendige og kostbare sykemeldinger, henvisninger og ventetider. Vi erfarer at raskeste og sikreste vei til god diagnostisering og behandling i dag skjer via kiropraktor.

Ryggforeningen er opptatt av at alle lag av befolkningen må sikres tilgang til kiropraktortjenester uavhengig av alder, geografi, behov, diagnose og betalingsevne. Dagens høye egenandeler er imidlertid til hinder for at alle som har behov for det, får tilgang til kiropraktorhjelp. Dette rammer særlig barn med foreldre med svak økonomi og mennesker med kroniske lidelser uten lønnsinntekt.

Det er derfor stort behov for justering av refusjonssatsen for kiropraktorhjelp utfra pasienters alder, behov, diagnose og betalingsevne.

 

Med vennlig hilsen

RYGGFORENINGEN I NORGE

Thor Einar Holmgard

Leder

Sign