Statsbudsjettet 2015 Høringsinnspill til Kunnskaps-, undervisnings- og forskningskomiteen

Del:

Høringsinnspill fra Ryggforeningen i Norge vedrørende Statsbudsjettet 2015.      

Ryggforeningen i Norge er en pasientorganisasjon for mennesker med ryggproblemer og pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Riktig bruk av kompetanse i helsetjenesten gir helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinster. Med innføring av samhandlingsreformen får kommunene større ansvar og behov for mer spesialisert kompetanse i primærhelsetjenesten. Ryggforeningen mener kommunene ikke har slik kompetanse. Vi erfarer at raskeste og sikreste vei til god diagnostisering og behandling i dag skjer via kiropraktor.

Kiropraktorene avlaster gjennom sin virksomhet allerede i dag fastlegene og spesialisthelsetjenesten i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Bruk av målrettet kompetanse på muskelskjelettområdet sikrer at pasienter forblir på korrekt behandlingsnivå og reduserer unødvendige og kostbare sykemeldinger, henvisninger og ventetider.

En enstemmig merknad til Statsbudsjettet 2013 fra Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen lyder:

Komiteen vil peike på at muskel- og skjelettlidingar utgjer eit stort helseproblem og legg beslag på store ressursar i alle deler av helsetenestene. Komiteen meiner difor at det er eit stort behov for auka kompetanse på førebygging, utredning og behandling av disse lidingane. Ei norsk kiropraktorutdanning vil legge grunnlaget for eit kraftsenter innan ryggforsking og føre til auka forskingsaktivitet på muskel- og skjelettlidingar.

Komiteen viser difor til Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd, og ser føre seg ei snarleg etablering av ei kiropraktorutdanning.

Folkehelserapporten 2014 har et eget kapittel; Muskel- og skjelettsykdommer og – plager, hvor det fremgår at de fleste i løpet av livet vil ha sykdommer eller plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet. Denne diagnosegruppen er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd.

Ryggforeningen i Norge støtter derfor at det blir utdanning av kiropraktorer i Norge. En slik utdanning vil bety at det kan bli bygd opp et tverrfaglig forskermiljø som vil være til nytte for medisinerstudiet og andre helseprofesjoner og vil bidra til økt kunnskap på hele muskel- og skjelettområdet.

 

Med vennlig hilsen

RYGGFORENINGEN I NORGE

Thor Einar Holmgard

Leder

Sign