Om Ryggforeningen

Ryggforeningen i Norge

  Annonse2

Ryggforeningen ble startet 30.04.1994. Den er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt i all hovedsak av frivillig innsats fra sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen har en ansatt medarbeider i 60 % stilling. 


Ryggforeningens hovedformål er:

Arbeide for å bedre situasjonen for alle med lidelser i nakke, rygg og/eller bekken og andre ryggrelaterte plager

Arbeide for å forebygge lidelser i nakke, rygg og/eller bekken og andre ryggrelaterte plager

Arbeide for økte rettigheter for ryggplagede innenfor helsevesenet og NAV.

Ryggforeningen har utarbeidet et eget verdigrunnlag og etisk plattform, som skal være retningsgivende og gjelde for alle ledd i organisasjonen. RiNs verdier skal gi retning til organisasjonens beslutninger og handlinger. De skal veilede oss i hvordan vi skal arbeide og samarbeide internt og eksternt. Verdiene skal være en viktig rettesnor for den enkelte tillitsvalgte og ansatte som representerer RiN. Verdiene som skal gjenspeile RiNs kultur, prioriteringer og handlinger bygger på 4 likeverdige pilarer:

menneskeverd   integritet  respekt og likeverd  personvern.

Menneskeverd

Ryggforeningen i Norges arbeid bygger på verdier og prinsipper nedfelt i universelle menneskerettigheter, lovverk, retningslinjer og rettigheter. Ryggforeningen i Norge skal arbeide for at forbudet mot diskriminering av mennesker med funksjonshemming, nedfelt i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og FN konvensjonen blir etterlevd.

Menneskeverdets ukrenkelighet, den enkeltes frihet og behov for trygghet og omsorg er grunnleggende.

Integritet

Etisk bevissthet og høy likepersons- og brukerkompetanse er kjernen i en pasient- og brukerorganisasjons integritet. Ryggforeningen i Norge arbeider kontinuerlig for at våre tillitsvalgte og ansatte i møte med medlemmer og andre skal opptre etisk og med høy  grad av moral.

Respekt og likeverd

Den enkeltes egenart og personlige integritet fordrer respekt. Det skal ikke forekomme noen for undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurderinger. Brukermedvirkning og ansvar for egen helse står sentralt. Alle skal ha frihet til å trekke egne valg innenfor fellesskapets rammer.                                                      

Personvern

Overholdelse av taushetsplikt er avgjørende i vårt arbeid. Alle har rett til personvern. Personopplysninger skal forvaltes på måter som verner om medlemmer, tillitsvalgte og ansattes integritet og verdighet. Mulighetene for elektronisk informasjonsspredning krever særlig kritisk årvåkenhet.

       

Visjon

En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er med andre ord en type fremtidsdrøm. For Ryggforeningen i Norge, som er en interesseorganisasjon som skal være en pådriver for god rygghelse, er det naturlig å ha en visjon om at menneskene skal ha et bedre liv.

Ryggproblemer og rygglidelser har i mange år blitt stigmatisert og mistenkeliggjort. Det har medført at mange som blir ufør eller sykemeldt omskriver eller bortforklarer den reelle årsaken. De går med bøyd rygg. Samtidig er det et budskap om at aktivitet er positivt og nødvendig dersom vi skal få en bedre rygghelse. Vår visjon kan synes å være enkel men den er svært ambisiøs.

Vi skal få ryggpasienter i Norge til å rette ryggen.

 

Ønskede posisjoner

RiN har definert 2 posisjoner som vi ønsker å nå ved utløpet av strategiperioden:

 

En seriøs helsepolitisk aktør

Ryggforeningen i Norge er en frittstående organisasjon som er en pådriver og seriøs aktør for en god rygghelse. Vi styrker, støtter og bidrar til forebygging, rehabilitering, mestring, forskning, opplysning og kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering.

RiN er sentral i mediebildet i helsepolitiske saker og arbeider aktivt for å sette helsepolitiske saker på dagsorden.

RiN er en en sentral samarbeidsparten og arbeider aktivt for å stimulere til samarbeid mellom brukerorganisasjoner, profesjoner og fagmiljøene innen muskel- og skjelettområdet.

RiN leverer gode politiske innspill i høringsrunder enten i samarbeid med andre strategiske partnere eller på eget initiativ.

 

En sterk organisasjonsbygger

En organisasjon som er en sterk organisasjonsbygger er en organisasjon i vekst. RiN som organisasjonsbygger har et sterkt økende medlemstall og aktive lokale avdelinger.

RiN har etablert sterke diagnosegrupper som er aktive både på sentralt og lokalt plan.

RiN opplever små problemer med å rekruttere tillitsvalgt sentralt og lokalt og det er stadig flere som melder seg som frivillig.

RiN har medlemstilbud som er aktuelle og treffer alle typer medlemsgrupper. De fleste aktivitetene i regi av organisasjonen har høy oppslutning og initiativene spres til det store flertall av lokallagene. RiN har stor kursaktivitet sentralt og lokalt og har gode brukermedvirkere i helseforetakene og i forskning.

Organisasjonen har mange givere, samarbeidspartnere og sponsorer og opplever jevnlig at bedrifter tar kontakt for samarbeid.

 

Mål

Det er viktig å ha tydelige mål en kan arbeide mot. Målene skal være spesifikke, målbare, aksepterte, realistiske og tidsfestede.

Målene knytter seg til de valgte posisjonene RiN har satt for perioden.

 

Mål - En seriøs helsepolitisk aktør

Bidratt aktivt til at Rådet for Muskelskjeletthelse er ledende når det gjelder informasjon og kompetanse om forebygging, rehabilitering, mestring, forskning, opplysning og kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering innen muskel og skjelett.

Arbeide aktivt for at flere behandlingsformer kommer inn under Frikort 2 ordningen.

Få gjennomslag for en forpliktende opptrappingsplan på rehabilitering innen muskel og skjelett.

Styrke RiN som bidragsyter innen forskning på vårt organisasjonsområde.

Arbeide aktivt for at det blir etablert et forpliktende samarbeid mellom RiN og foreningen for nakkeskadde og foreningen for kvinner med bekkenløsningsskader og eller andre aktuelle organisasjoner innen muskel og skjelett.

 

Mål - En sterk organisasjonsbygger

Årlig medlemsvekst i strategiperioden

Minst 1 lokalavdeling i hvert fylke eller region slik at alle medlemmer har et tilbud om lokal medvirkning og innflytelse.

Alle lokale avdelinger har tilbud til medlemmer tilknyttet etablerte diagnosegrupper.

Har likepersonaktiviteter i alle lokale avdelinger og diagnosegrupper.

10 % av medlemmene kan tenke seg å gjøre en organisert innsats.

Har oppdaterte, kostnadseffektive og brukervennlige kanaler for spredning av informasjon.

Har skolerte og kompetente likepersoner og brukermedvirkere lokalt og sentralt og har spesiell fokus på brukermedvirkning i forskning og helserelatert virksomhet.


Ryggforeningen arbeider for:

Kortere behandlingskøer for ryggpasienter

Bedre opplæring av fagfolk over hele landet

Økt forskning rundt forebygging og behandling av lidelser i rygg, nakke og bekken

Lavere egenbetaling for behandling, herunder kiropraktisk behandling inn under egenandelstak 2         

 

Ryggforeningen vil:

Være et informasjonssenter for mennesker med rygglidelser og deres pårørende

Være et forum for utveksling av erfaringer og synspunkter mellom fagfolk og brukere

Påvirke myndigheter og fagmiljøer for en bedre forståelse av ryggpasienters problemer

 

Ryggforeningens virksomhet:

Utgir medlemsbladet Ryggstøtten

Driver nettstedet www.ryggforeningen.no

Driver lokale avdelinger for å gi enkeltpersoner et nettverk, organiserer lokale tilbud som bassenggrupper, mestringsgrupper og lignende

Organiserer likeperson aktiviteter

Har egen diagnosegruppe for skolioserammede og prolaps/modic-forandringer

Kanaliserer økonomiske midler til ryggforskning ved hjelp av midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering, som fordeler overskuddet fra Extra-spillet

Driver helsepolitisk arbeid

Arrangerer fagseminarer

Er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Rådet for Muskelskjeletthelse og Rehabiliteringsaksjonen

Har kontor i Drammen